วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

หลักการKM

หลักการจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     หลักการการจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ควรจะเป็น คือ


1. เพื่อเพิ่มพลังความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน ในฐานะองค์กรต้นแบบการจัดการความรู้สำหรับโรงเรียน ในสังกัด

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้จัดการความรู้ ใช้วิธีการจัดการความรู้ ตลอดจนกำกับติดตาม ประเมินผล และนำผลจากการกำกับติดตามส่วนหนึ่งไปใช้ในการบำเหน็จความดี ความชอบ ยกย่องประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

เพิ่มคำอธิบายภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น